หลักสูตร พัฒนา Mobile App ด้วย Flutter”

ทั้ง Android และ IOS

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจ และเขียนภาษา Dart ได้ และรู้ถึงหลักการทำงานของ Flutter
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งในส่วนของ Mobile App และ Back-end ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน Flutter เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ (REST APIS/Web Services)
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้าง State Management และใช้ร่วมกับ Flutter ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างฟอร์ม และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำระบบ Authentication (JSON Web Token) ด้วย Flutter ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียน Flutter ใช้ร่วมกับ กล้อง, barcode/QR code scanner, Google Map ได้
  • เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ และแนวปฏิบัติในการเขียนโค้ดที่ดี ทั้งในส่วนของความปลอดภัย และเรื่องประสิทธิภาพของ Mobile App
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนา Mobile App ด้วย Flutter ที่ใช้งานได้ทั้ง Android และ IOS
  • เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำ Mobile App ที่สร้างขึ้นเผยแพร่ไปยัง App Store ได้

จำนวนชั่วโมง   24 ชั่วโมง (4 วัน)

เนื้อหาการเรียน

- การเตรียมเครื่องมือและโปรแกรม
- การติดตั้ง Flutter
- การสร้าง และทดสอบโปรเจค
- แนะนำ และเรียนรู้ภาษา Dart
- ทำความเข้าใจเรื่องของ Widgets
- ทำความเข้าใจกับโครงสร้างของโปรเจค
- การใช้งาน Widgets ทั่วไป
- เรียนรู้ และทำความรู้จักกับ Navigation
- เรียนรู้การสร้าง Layouts
- การติดต่อกับ Backend และฐานข้อมูล (REST APIs)
- แนะนำการใช้งาน Form
- การทำระบบล็อกอิน
- การนำ Libraries ภายนอกที่ใช้บ่อย
- การใช้งาน Flutter ร่วมกับกล้อง
- การใช้งาน Barcode / QR Code Scanner
- การใช้งาน State Management
- แนะนำการใช้งาน Flutter ร่วมกับ Platform-Native
- การอัปเดต Flutter
- การนำโปรเจคไปใช้งานบน Production

การเตรียมตัว

บรรยากาศการอบรม

พื้นฐานผู้เรียน
เคยเขียนโปรแกรมด้วยภาษาใดภาษาหนึ่งมาก่อน และมีความรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP)

การเตรียมตัวผู้เรียน

ผู้เรียนนำ Notebook (แนะนำเป็น Intel Core i5 ขึ้นไป Ram 6 GB หรือมากกว่า Window 10) หรือ เครื่อง Mac มาเอง จะมีเมล์ส่งให้เตรียมตัวก่อนเรียน 1 สัปดาห์  กรณีต้องการคำแนะนำจะมีการนัดหมายผู้ที่ต้องการ Upgrade เครื่อง เพื่อความพร้อมในการอบรม